Kurumsal

Öğrenme Modelimiz

Öğrenme Modelimiz

Okulumuzun öğrenme modeli ‘’Disiplinler arası öğrenme’’dir. Her öğrencinin bir konuyu kavrama sürecinin farklı olduğu gerçeğini temel alan” Disiplinler arası öğrenme” , her öğrencinin öğrendiği konuyu farklı etkinliklerde tekrarlayarak pekiştirmesi ilkesine dayanır. Uygun öğrenme ortamlarında, bilişsel, duyuşsal ve görsel hazır bulunuşlukları sağlanmış öğrencilerin, bir ünite yada konu ile ilgili kazanımları tam olarak kazanması sağlanır. Farklı öğrenme yöntemlerini kullanarak; Öyküleştirme, Proje tabanlı öğrenme, Sorgulamaya dayalı öğrenme, benzetim, vb gibi yöntemlerle çocuklarımızın sürekli olarak geliştirilmesi sağlanır.

Sorgulayan çocuğu temel alan bir anlayışla hareket etmek ve her bir öğrencimizin bireysel özelliklerini yakından tanıyarak, velilerimizi okul çemberimizin içine alarak sorgulayan, araştıran, hayat boyu öğrenci olmaya gönüllü, olumlu düşünen öğrenciler yetiştirmek eğitim felsefemizin temelini oluşturmaktadır.
Eğitim programımız, öğrencilerimizin gelişimlerini ve bilgilerini, aktif bir şekilde sosyal ve fiziksel çevreleriyle etkileşim içerisinde oluşturdukları görüşünü benimsemektedir. Okulumuz ve öğretmenlerimiz, çocuklarımıza açık uçlu ve gelişimlerine uygun yaşantılar sunmayı, bu yaşantılarla yeni fikirler geliştirmelerini ve yeni deneyimler yaşamalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Özel Parlak Ufuklar Anaokulunda öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimleri bir bütün olarak ele alınır. Okulumuzda öğrencilerin bireysel farklılıkları değerlendirilerek tüm öğrencilerin en üst düzeyde öğrenmesi sağlanır
Okulumuzdaki öğretim programları araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözen, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir Geliştirilmiş ve zenginleştirilmiş müfredat programlarımız ve öğrenme ortamlarımızla, öğrencilerimize bilgiye ulaşma, edindiği bilgilerden yeni bilgiler üretme, analiz sentez yapma, yorumlama ve değerlendirme becerileri kazandırılır.
 

Öğrencilerimizin gelişimi için belirlediğimiz hedefler ise;
Çocuklarımızda öğrenme ve gelişim için gerekli olan merak, heyecan ve coşkuyu desteklemek
Problem çözme becerileri kazandırmak
Bireysel ve yaratıcı bir şekilde hem ana dilde, hem yabancı dilde kendini ifade etme becerilerini desteklemek ve geliştirmek
Büyük ve küçük kas gelişimiyle birlikte sağlıklı bir fiziksel gelişim sağlamak
Öğrencilerimiz arasındaki işbirliğini, sosyal etkileşimi ve ilişkileri geliştirmek
Birbirine destek olan, dayanışma içerisinde ve farklılıklara kucak açan bir topluluk oldukları bilincini geliştirmek
Çocuklarımızda özsaygının ve özgüvenin geliştirilmesini sağlamak
Fiziksel ve sosyal çevresinin farkında, farklı görüş ve değerlere saygılı bireyler olarak olumlu bakış açısına sahip olmalarını sağlamaktır.